7 ข้อคำแนะนำ อยู่อย่างไร เพื่อไม่ต้องเผชิญวิกฤต COVID-19 รอบ 2

2020-05-02 | โดย Webmaster | เข้าชม : 67

7 ข้อคำแนะนำ อยู่อย่างไร เพื่อไม่ต้องเผชิญวิกฤต COVID-19 รอบ 2
7 ข้อคำแนะนำ อยู่อย่างไร เพื่อไม่ต้องเผชิญวิกฤต COVID-19 รอบ 2

การระบาดของเชือโควิด19 ในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 จนสถานการณ์ถึงขั้นวิกฤต ในช่วงก่อนปลายเดือนมีนาคม 2563 แต่หลังจากที่ภาครัฐออกมาตรการที่เข้มงวด ในเดือนเมษายน ประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐอย่างเข้มแข็ง ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยค่อยๆ ลดจำนวนลงจนอยู่ในระดับที่ถือว่า ควบคุมการระบาดได้ดีในปัจจุบัน โดยในวันที่ 1-2 พ.ค. 63 นั้น มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียงวันละ 6 ราย

อยู่อย่างไร เพื่อไม่ต้องเผชิญวิกฤต COVID-19 รอบ 2

จนกว่าจะจัดหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพให้ได้เพียงพอ หรือจนกว่าประชากรส่วนใหญ่เริ่มมีภูมิคุ้มกันหมู่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือสามารถควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนอย่างช้าๆ หลายคนหวังว่ารัฐบาลจะผ่อนปรนมาตรการทางกฎหมายและทางสังคม เพื่อประชาชนจะได้กลับไปใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ที่ลดการสูญเสียในเชิงเศรษฐกิจของประเทศ

ข้อปฏิบัติที่ทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลและประชาชนจะต้องร่วมมือกัน

รักษาระยะห่างทางกายภาพ

1.การเคร่งครัดในการรักษาระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) โดยต้องไม่มีการอยู่รวมกันของประชาชนหนาแน่นเกินกว่า 1 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ศูนย์การค้า ระบบขนส่งมวลชน สถานศึกษา การประชุม หรือการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น เกินกว่า 50 คนขึ้นไป เป็นต้น

สวมหน้ากากอนามัย

2.ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกนอกที่พักอาศัย และสวมใส่ถ้าพื้นที่ในที่พักอยู่กันแออัด หรือสวมใส่ทุกครั้งเมื่อเป็นหวัด

7 ข้อคำแนะนำ อยู่อย่างไร เพื่อไม่ต้องเผชิญวิกฤต COVID-19 รอบ 2

ล้างมือ ทำความสะอาด

3.หมั่นล้างมือบ่อยๆ เมื่ออยู่ในที่พัก และทำความสะอาดมือทุกครั้ง ที่จับต้องวัตถุเมื่อออกนอกที่พัก พกเจลหรือสเปรย์แฮลกอฮอล์ติดตัวไว้เป็นประจำ

ใช้เวลาสั้นสุดในพื้นที่สาธารณะ

4.ใช้เวลาในที่สาธารณะให้สั้นที่สุด เพื่อการอุปโภคบริโภค และกิจกรรมที่จำเป็นส่วนบุคคล

ร้านที่ให้บริการต่างๆ

5.ผู้ให้บริการทุกประเภท ที่มีการสัมผัสร่างกายผู้รับบริการ เช่น การตัดผม การนวดผ่อนคลายเส้น ต้องใส่หน้ากากอนามัยโดยเคร่งครัด มีการล้างมือให้สะอาดก่อนและหลังกิจกรรม ไม่ใช้สิ่งของร่วมกันระหว่างผู้รับบริการ สถานที่ให้บริการต้องมีระบบถ่ายเทอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ และงดให้บริการกับผู้ที่มีอาการไข้หวัด

เมื่อมีไข้ อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่

6.ประชาชนที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ถ้าไข้ยังสูงลอยเกิน 48 ชั่วโมง หรือมีอาการหายใจเหนื่อย หรือหายใจติดขัด ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อพิจารณาว่าจะส่งตรวจการติดเชื้อโควิด-19 หรือไม่ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว มีอาการรุนแรงได้ง่าย คือ อายุเกิน 60 ปี อ้วนมาก มีโรคปอด โรคหัวใจ โรคไต และโรคตับเรื้อรัง หรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง

การเดินทาง

7.สามารถเดินทางไปมาระหว่างพื้นที่ได้ ยกเว้นการเดินทางเข้าออกพื้นที่ที่ยังมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จะต้องมีมาตรการคัดกรองที่เข้มงวด

. . . . .

ข้อมูลโดย หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ที่มา www.si.mahidol.ac.th
ภาพจาก unsplash.com
ติดตามข่าวสารโควิด19 www.thebangkokinsight.com

บทความแนะนำ